AMX աջակցություն էջում կարող եք գտնել այն ամենը, ինչ Ձեզ կարող է հետաքրքրել Հայաստանի արժեթղթերի շուկայի, շրջանառվող գործիքների, դեպոզիտար ծառայությունների և կուտակային կենսաթոշակի մասին, նաև իմանալ՝ ինչպես գնել և վաճառել պարտատոմս և բաժնետոմս, ինչպես անդամակցել  Հայաստանի ֆոնդային բորսային և Կենտրոնական դեպոզիտարիային և այլն։