Այլ ֆինանսական գործիքներ

Ռեպո գործարքը ֆինանսական գործարք է, որը կազմակերպությունների համար այլընտրանքային միջոց է կապիտալ ներգրավելու համար։ ՌԵՊՈ գործարքները բաղկացած են երկու փուլից՝

1․ Գործարքով սահմանված օրը արժեթղթերը վաճառվում են գնորդին

2․Վաճառողը գործարքով սահմանված օրը հետ է գնում վաճառված արժեթղթերը գնորդից։

Վարկային ռեսուրսները 7 օրյա միջբանկային վարկերն են, որոնց համար հիմք են հանդիսանում միջբանկային սակարկությունները։ Վարկային ռեսուրսներով կնքվող գործարքները դիլերային գործարքներ են և կարող են կնքվել միայն վարկային ռեսուրսների շուկայի մասնակցի անունից և հաշվին: