Անդամակցություն և մասնակցություն բորսային

AMX blog icons_AMX mebership

Ձեր կազմակերպությունը կարող է անդամակցել բորսային՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը՝

  1. Դիմում
  2. Անձի անունը, գրանցման համարը, ամսաթիվը, երկիրը, հեռախոսը և այլն
  3. Պահանջվող լիցենզիաների և/կամ թույլտվությունների պատճենները՝ առկայության դեպքում
  4. Գործադիր մարմնի կնքած և ստորագրած պայմանագրի երկու օրինակ
  5. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում`  մասնաճյուղի գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, օտարերկրյա պահառուի դեպքում՝ վերջինիս պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի նոտարական թարգմանված պատճենը
  1. Ներկայացնել դիտորդի կարգավիճակում առևտրին հետևելու դիմում
  2. Տեղադրել հեռացված տերմինալ առևտրին իրական ժամանակում հետևելու համար
  3. Վճարել դիտորդի համար նախատեսված սակագինը
  4. Հետևել առևտրին առանց Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամ կամ շուկայի մասնակից լինելու