Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա | AMX Blog

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա

Ավելի քան 20 տարի արժեթղթերի նկատմամբ Ձեր իրավունքների գրանցում, Ձեր ներդրումների պահառություն և հաշիվների վարում, ելք  դեպի միջազգային առաջատար շուկաներ։

Կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ՝ մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։
Իսկ արդեն 6 տարի մենք իրականացնում ենք կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ռեեստրի վարում և կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների պահառություն։

Կարդացեք նաև